top of page

KVKK AYDINLATMA METNİ

Stüdyo Ağaçkakan olarak, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan siz değerli müşterilerimiz, üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz dahil olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK” veya “Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. 

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kanun gereğince işbu Aydınlatma Metni vasıtasıyla veri işleme faaliyetimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, bu kapsamda sahip olduğunuz hakları bildirmek isteriz.

 
A) Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Şirketimiz aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanılarak belirli amaçlarla kişisel verilerinizi işlemektedir. Ürün ve hizmetlerimizin sunulması ve yararlandırılması noktasında, sizlerin beğenisini ve memnuniyetini kazanmak şirketimizin temel misyonudur. Bu ve sayılan diğer belirli amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli tüm tedbirler alınarak işlenen kişisel verileriniz ve sınıflandırmaları şu şekildedir:

 1. Sipariş Oluşturan Müşterilerimize Ait Kişisel Veriler

 • Kimlik: Ad-Soyad

 • İletişim: Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres

 • Finans: Ödemeler ve Ödeme Yöntemi Kayıtları

 • Müşteri İşlem: Sipariş Bilgisi

 • İşlem Güvenliği: IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri

 • Pazarlama: Çerez Kayıtları, Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler, Alışveriş Geçmişi Bilgileri

2. Ziyaretçilerimize Ait Kişisel Veriler

 • İşlem Güvenliği: IP Adresi, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri

 • Pazarlama: Çerez Kayıtları,

Şirketimizce toplanan kişisel veriler ve toplanma amaçları, sunulan hizmet ve kurulan sözleşmelere göre değişiklik arz edebilmektedir. Bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz, amaç ve hukuki sebepler dahil olmak üzere veri işleme faaliyetine ilişkin detaylı bilgilere web sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

 
B) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanuna ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde aşağıda yer verilen amaçlarla işlemektedir:

 • Ürün, hizmet alımı ve benzeri işlemleri bizzat veya temsilci aracılığıyla gerçekleştiren müşterilerimizin kimlik bilgilerini teyit etmek,

 • Elektronik veya fiziki ortamda ilgili kişilerle iletişim sağlamak,

 • İlgili mevzuat hükümleri ve taraf olunan sözleşmeler gereğince üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek ve yasal haklara başvurmak,

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verebilmek,

 • Müşterilerimize, web sitesi  ziyaretçilerimize beklentileri ve istekleri doğrultusunda ilgilenebilecekleri ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında bilgi verebilmek,

 • Web sitesi ve sair surette alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek, müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için bizzat veya anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak,

 • Daha güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla web sitesi güvenliğini sağlayabilmek,

 • Web sitesi ve sair surette oluşturulan siparişlere ilişkin süreçlerin yönetilmesi ve yürütülmesi, sonuçlandırılması, müşterilerimize siparişleri hakkında güncel bilgi verilmesi, teslimat durumu hakkında  E-Posta gönderilmesi,

 • Satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülebilmesi,

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

 • Hukuk işleri, talep ve şikayetlerin takibi ve sonuçlandırılması,

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel veriler ve toplanma amaçları, sunulan hizmet ve kurulan sözleşmelere göre değişiklik arz edebilmektedir. Bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz, amaç ve hukuki sebepler dahil olmak üzere veri işleme faaliyetine ilişkin detaylı bilgilere web sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

C) Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?

Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, Kanun'un 8. ve 9. maddeleri uyarınca ilgili kişilerin izni dahilinde gerçekleştirilmekte ve kural olarak ilgili kişinin onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte Kanun’da sayılan bazı hallerde ilgili kişinin rızası aranmaksızın kişisel verilerin paylaşılabileceği öngörülmüştür.

Bu kapsamda; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz gereğince, talep edilmesi halinde kişisel verileriniz adli merciiler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Ürün ve hizmetlerimizin en iyi şekilde sunulması, sözleşmeden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, verilen hizmetlerin takibi ve denetimi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, web sitesi-mobil uygulamalarımızın ve sizlere ait kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için kişilere ait tüm bilgileri Wix sunucuları üzerinde güvenle saklanmaktadır. Bilgi için https://tr.wix.com/about/us


D) Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler İle Toplanmaktadır?


Kişisel verileriniz;  kurumsal web sitemiz, mobil sitemiz kanalıyla veya e-posta diğer yollarla ya da ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, web sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada sunucularımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve depolanmaktadır.


E) Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlenmektedir?
 

Kural olarak, kişisel verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanızın bulunması gerekmektedir. Açık rıza, belirli ve açık bir konuda ilgili kişinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ile bu hususta işlem tesisine izin vermesi olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte Kanun’un 5/2 maddesi ile açık rıza bulunmaksızın veri işlenebileceği haller belirtilmiştir. Bu hallerden en az bir tanesinin mevcut olması halinde, ilgili kişinin rızasına başvurmaksızın veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 maddesinde belirtilen şu hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (Örneğin 5651 sayılı Kanun uyarınca çerez kayıtları ve IP adreslerinin tutulması)

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (Örneğin oluşturduğunuz siparişe ilişkin olarak fatura düzenlenmesi için Ad-Soyad bilginize ihtiyaç duyulmaktadır.)

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, (Örneğin kampanya çalışması sonucunda elde edilen bilgilerin tespit edilerek beğenilerinize sunulması)

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. (Örneğin siparişinizin adresinize ulaştırılabilmesi için adres bilgisinin işlenmesi)

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. (Örneğin hukuk ve finans işlerinin takibi)


F) Kişisel Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamında Hakları Nelerdir?
 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için studyoagackakan@hotmail.com e-posta adresinden şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page